Všeobecné obchodné podmienky

PREVÁDZKOVATEĽ

Obchodné meno:

Dana Hambálková

Sídlo spoločnosti:

Severná 3552/3, Sereď 926 01

IČO:

32359152

DIČ:

1026921379

IČ DPH:

SK 1026921379

Zápis:

Zapísaná v živnostenskom registri Okresný úrad Galanta. Číslo živnostenského registra: 202-10362

E-mail:

info@intimstyle.sk

Tel. kontakt:

+421 911 646 901 (prosíme uprednostňovať e-mailovú komunikáciu)

 

1. Základné informácie

Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na kúpne zmluvy uzatvorené v e-shope www.intimstyle.sk medzi predávajúcim a kupujúcim podľa Zákona na ochranu spotrebiteľa č. 102/2014 Zb.

Predávajúcim je Dana Hambálková, Severná 3552/3, Sereď 926 01, IČO: 32359152, DIČ: 1026921379, IČ DPH: SK1026921379 Zapísaná v živnostenskom registri Okresný úrad Galanta. Číslo živnostenského registra: 202-10362.

Kupujúcim je spotrebiteľ, t.j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a naplnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti zamestnania alebo povolania. Nákup uskutočnený podnikateľským subjektom sa riadi podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

Orgánom dozoru pre ochranu spotrebiteľa je Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj Pekárska 23,917 01 Trnava. Odbor dozoru tel. č. 033/3212 527, 033/3212 521, fax č. 033/3212 523   .

 

2. Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

Vyplnenie objednávky na e-shope www.intimstyle.sk a jej odoslanie kupujúcim sa považuje za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy podľa Občianskeho zákonníka, spôsobom a na základe ponuky predávajúceho v e-shope. K uzavretiu kúpnej zmluvy dochádza potvrdením objednávky zo strany predávajúceho.

 

3. Ceny tovaru

Všetky nákupné ceny produktov v e-shope sú konečné, vrátane všetkých daní okrem nákladov spojených na doručenie objednaného tovaru. Predávajúci je platiteľom DPH. Cena produktu nezahŕňa náklady na doručenie. Ceny za dopravu sú uvedené na internetovej stránke v sekcii “Doprava a platba“ a v nákupnom košíku ešte pred dokončením a potvrdením záväznej objednávky, kde kupujúci vidí celkovú cenu objednávky vrátane nákladov na dodanie tovaru.

 

4. Platba za tovar

Predávajúci potvrdením záväznej objednávky akceptuje platbu za objednaný tovar spôsobmi, ktoré sú uvedené na stránke “Doprava a platba“.

Súčasťou záväznej objednávky e-shope je povinnosť kupujúceho zaplatiť cenu predávajúcemu za objednaný tovar vopred alebo pri doručení objednaného tovaru.

 

5. Dodanie – doručenie tovaru

Dodanie alebo doručenie tovaru sa riadi podľa termínov, ktoré sú uvedené pri objednávke.

 • ak je uvedené SKLADOM – 3 – 5 dní
 • ak je uvedené NA OBJEDNÁVKU – do 21 dní alebo 30 dní podľa značky výrobcu.

 

Objednaný tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba (s výnimkou dopravcu-kuriéra-poštového doručovateľa) prevezme zásielku objednaného tovaru, alebo ak sa:

 1. produkty objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia produktu, ktorý bol dodaný ako posledný,
 2. dodáva produkty-tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného produktu -kusu.
 3. tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

 

6. Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok sa riadi podľa zákona č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a jeho noviel.

Záručná doba pre kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, je 24 mesiacov. Začína plynúť dňom prevzatia zásielky. Na uplatnenie reklamácie je potrebné vyplniť „reklamačný protokol“ a spolu s reklamovaným produktom zaslať na adresu sídla predávajúceho.

Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú na adrese: Dana Hambálková, Severná 3552/3, Sereď 926 01.

 

7. Vrátenie tovaru – odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Toto právo môže využiť len spotrebiteľ.

Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:

 1. tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
 2. dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
 3. tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

 

Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

 • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený (napríklad spodná bielizeň, ktorá nie je balená v ochrannom obale alebo spodná bielizeň balená v ochrannom obale a tento obal bol porušený),

 • predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

 • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovo obrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

 • predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale.

 

Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy v písomnej podobe alebo na inom trvalom nosiči (napr. e-mailom), prípadne odoslaním vyplneného formulára, ktorý je dostupný na (FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY).

Právo na odstúpenie od zmluvy je možné uplatniť odoslaním oznámenia o odstúpení od zmluvy aj v posledný deň 14-dňovej lehoty.

Po doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúci vráti najneskôr do 14 dní kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci vráti platbu kupujúcemu prevodom na účet (IBAN), ktorý mu kupujúci uvedie do formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy alebo písomne na e-mailovú adresu predávajúceho. Kupujúci sa môže s predávajúcim dohodnúť aj na inom spôsobe vrátenia platby.

Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

Pri odstúpení od zmluvy predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Táto lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty

 

8. Ochrana osobných údajov

Kupujúci (v prípade ak je fyzická osoba) oznámi predávajúcemu svoje meno, priezvisko, adresu pre doručenie vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailu.

Kupujúci (v prípade ak je právnická osoba alebo podnikateľ) oznámi predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ alebo IČ DPH, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

Predávajúci pri spracovaní osobných údajov postupuje v zmysle Zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov a spracúva iba osobné údaje nevyhnutné na uzavretie spotrebiteľskej zmluvy.

Účelom spracovania osobných údajov je ich využitie na plnenie spotrebiteľskej zmluvy, ktorú predávajúci uzatvára s kupujúcim vytvorením objednávky v tomto internetovom obchode.

Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje v online režime na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, po prihlásení.

Osobné údaje môžu byť pre účely plnenia spotrebiteľskej zmluvy poskytnuté tretím stranám – doručovacím spoločnostiam (kuriérom, pošte).

 

Predávajúci môže spracúvať osobné údaje na marketingové účely (napríklad pre odosielanie newsletera alebo e-mailov o novinkách, zľavách, akciách a pod.), a to len so súhlasom kupujúceho. Tento súhlas poskytuje kupujúci dobrovoľne zaškrtnutím príslušného políčka pri registrácii v e-shope a/alebo pri odosielaní objednávky. Pre tento účel predávajúci spracúva nevyhnutné údaje, ktorými sú meno, priezvisko a e-mailovú adresu kupujúceho. Svoj súhlas so spracovaním údajom na marketingové účely môže kupujúci kedykoľvek odvolať napríklad odoslaním správy na e-mailovú adresu predávajúceho so žiadosťou o odhlásenie z newslettra. Osobné údaje využívané na marketingové účely nebudú poskytnuté tretím stranám.

Marketingový informačný systém predávajúceho je registrovaný v Evidencii informačných systémov osobných údajov na Úrade pre ochranu osobných údajov.

 

Na základe písomnej žiadosti môže kupujúci od predávajúceho žiadať:

 • potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje kupujúceho spracúvané,

 • informácie o spracúvaní osobných údajov,

 • zoznam osobných údajov, ktoré sú o kupujúcom predmetom spracúvania,

 • opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže kupujúci požiadať o ich vrátenie; likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.

 

Kupujúci môže na základe písomnej žiadosti u predávajúceho namietať voči:

 • spracúvaniu osobných údajov kupujúceho, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,

 • využívaniu osobných údajov kupujúceho na účely priameho marketingu v poštovom styku,

 • alebo poskytovaniu osobných údajov uvedených na účely priameho marketingu.

 

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie internetového obchodu môže predávajúci ukladať na zariadení kupujúceho malé dátové súbory – cookies, vďaka ktorým si internetový obchod môže na určitý čas uchovávať údaje o činnosti a nastaveniach (napr. prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a pod.). Internetový obchod predávajúceho používa súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení kupujúceho a pre nevyhnutnú funkcionalitu internetového obchodu. Kupujúci môže všetky súbor cookies uložené v jeho zariadení vymazať a prípadne internetový prehliadač vo svojom zariadení nastaviť tak, aby znemožnil ich ukladanie. V takom prípade bude kupujúci pri opakovanej návšteve internetového obchodu pravdepodobne musieť manuálne upravovať niektoré nastavenia.

Calvin Klein
Tommy Hilfiger
Lormar
Emporio Armani
GUESS
Leilieve
DKNY

ODBERNÉ MIESTO
TRNAVA

EXPRESNÉ
DORUČENIE

DOPRAVA
NAD 200€ ZADARMO

NAJVYŠŠIA
KVALITA PRODUKTOV